Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výstavba diaľnice D1 na úseku Turany - Hubová poškodí prírodu na územiach európskeho významu NATURA 2000

Janez Potočnik
eurokomisár, DG Environment

Johannes Hahn
eurokomisár, DG Regional Policy

European Commission
B-1049 Brussels

Vec:  Výstavba diaľnice D1 na úseku Turany ? Hubová (Slovensko) ? poškodenie prírody a krajiny na územiach európskeho významu Natura 2000

 

Vážený pán Potočnik,
vážený pán Hahn,

vzhľadom na blížiace sa rokovania zástupcov slovenských ministerstiev s Európskou komisiou vo veci výstavby diaľnice D1 na úseku Turany - Hubová a na skutočnosť, že na týchto rokovaniach môžu byť prijaté závery, ktoré významne ovplyvnia ďalší vývoj na celom tomto problematickom úseku, dovoľujem si zaslať Vám nasledujúce stanovisko.

Plánovaná výstavba diaľnice D1 v údolnom variante navrhovanej trasy na úseku Turany - Hubová, ktorý v súčasnosti preferujú vládne kruhy SR, vážne poškodí predmet ochrany území Natura 2000 Veľká Fatra, Malá Fatra, Váh a Šíp a bude mať nežiaduce environmentálne dopady aj na územie Natura 2000 Orava. Dokladajú to mnohé analýzy, štúdie a stanoviská vedcov pracujúcich vo sfére ekológie, zoológie, botaniky, environmentalistiky a ďalších prírodovedných odvetví, ktoré vypracovali na základe dlhodobého výskumu a poznatkov z dotknutých území Natura 2000.

Vážne výhrady voči plánovanej výstavbe variantu D1 preferovaného slovenskými inštitúciami opakovane prezentujú nielen mnohí vedci a odborníci (naposledy napr. Ing. Ján Topercer, CSc. a RNDr. Dana Bernátová, CSc. v stanovisku z 20. augusta 2012), ale aj mimovládne organizácie (MVO), miestni obyvatelia a obec Šútovo. Environmentálne MVO vznášajú sťažnosti aj z procesných dôvodov, keďže proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) a prijímania rozhodnutí v prípade tohto projektu nebol korektný a nedodržiaval základné demokratické princípy (absencia posúdenia momentálne preferovaného variantu v rámci procesu EIA – po direktívnej zmene z tunelového na údolný variant v r. 2005, ignorovanie stanoviska miestnych obyvateľov, nerešpektovanie záverečného stanoviska, ktoré vzišlo z procesu EIA v roku 2002 a neodôvodnenie jeho nerešpektovania v územnom rozhodnutí, zamlčiavanie a nevysvetlenie skutočností nevýhodných pre preferovaný variant, zamlčiavanie samotnej existencie, resp. dostupnosti iných variantov trasy a pod.).

Tieto obavy z významných a nezvrátiteľných dopadov na prírodu, krajinu a životné prostredie potvrdilo aj aktuálne, tzv. dodatočné dobrovoľné hodnotenie vplyvov na lokality sústavy Natura 2000, t. j. dokument hodnotenia vplyvov zámeru D1 Turany – Hubová vypracovaný RNDr. P. Rothom a kol. v júli 2012 podľa článku 6.3 Smernice o biotopoch (92/43/EHS) a jeho verejné prerokovanie 15. augusta 2012. Toto hodnotenie potvrdilo významný negatívny vplyv zámeru na integritu území európskeho významu (ÚEV) Veľká Fatra, ÚEV Malá Fatra, ÚEV Váh a ÚEV Šíp. Navyše na uvedenom verejnom prerokovaní experti predložili dôkazy o významných vplyvoch aj na ďalšie biotopy a druhy: napr. doteraz silne podcenené dopady zámeru na Prírodnú rezerváciu Rojkovské rašelinisko, na prioritný biotop 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy na päte severných strání Kopy (ÚEV Veľká Fatra), na druhy hlavátka podunajská (Hucho hucho) a vydra riečna (Lutra lutra) v ÚEV Váh a i. Pritom aj Dr. Roth a kol. hodnotia vplyvy zámeru na druhy medveď hnedý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx) v ÚEV Veľká Fatra, ÚEV Malá Fatra a ÚEV Šíp a na biotop 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov v ÚEV Váh ako významne negatívne. Ani zohľadnenie najnovších návrhov zmierňujúcich opatrení tieto významne negatívne vplyvy na medveďa a obzvlášť na rysa nezmierni.

Proti výstavbe variantu D1, ktorý preferujú slovenské inštitúcie, hovoria mnohé vedecké, odborné aj občianske argumenty:

 • variant D1, v súčasnosti preferovaný vládou, silne naruší viaceré cenné a unikátne biotopy európskeho významu v spomínaných územiach NATURA 2000 a bude mať významný negatívny vplyv na integritu týchto území,
 • preferovaný variant D1 najmä narušením kľúčových segmentov biotopov a prerušením koridorov migrácie a rozptylu medzi jadrovými územiami, ako aj priamym zničením biotopov v týchto jadrových územiach významne negatívne ovplyvní populácie medveďa a rysa, ktoré sú najvýznamnejšie v strednej Európe a jedny z najvýznamnejších v EÚ, ako aj ďalšie chránené a európsky významné druhy,
 • preferovaný variant D1 pretína a vizuálne poškodzuje jedno z krajinársky najhodnotnejších území Slovenska (vo vzťahu ku krajine a jej scenérii),
 • posudzovanie vplyvov momentálne preferovaného variantu D1 na územia NATURA 2000 podľa článku 6.3 Smernice o biotopoch bolo v minulosti neštandardné a nedostatočné; zamlčalo mnohé podstatné fakty, čím narušilo ďalší rozhodovací proces a významne obmedzilo dostupnosť účinných zmierňujúcich opatrení,
 • dodatočné dobrovoľné posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000 podľa článku 6.3 Smernice o biotopoch realizované kolektívom Dr. Rotha potvrdilo významné negatívne vplyvy na územia sústavy NATURA 2000; na základe toho by malo podľa článku 6.4. nasledovať posúdenie alternatív, ktoré sú už od roku 2002 jasne dané a navyše boli odporučené na realizáciu ako prioritné – predovšetkým variant B1 s tunelom Korbeľka,
 • riadny proces EIA v r. 2002 odporučil iný variant (B1 s tunelom Korbeľka), ako je projekt momentálne preferovaného variantu D1,
 • projekt preferovaného variantu D1 nenavrhuje dostatočné zmierňujúce opatrenia (resp. viaceré zmierňujúce opatrenia nie sú ani teoreticky, nie to ešte prakticky dostupné) a jeho návrh monitoringu vplyvov na prírodu je nevykonateľný najmä z dôvodu nedostatočného zachytenia stavu pred začatím prípravných prác,
 • preferovaný variant D1 nie je ani najkratším možným variantom diaľnice na tomto úseku a podľa niektorých expertíz (napr. Snopko & Pokrivčák 2010) ani najlacnejším,
 • v procese povoľovania bolo ignorované nesúhlasné stanovisko obyvateľov obce Šútovo a samotnej obce Šútovo, ktorú preferovaný variant D1 rozdelí,
 • momentálne preferovaný variant D1 prechádza cez územie, kde klimatické podmienky v zimnom polroku – námraza a obmedzený slnečný svit – môžu spôsobovať zvýšenú nehodovosť (ako je to na obdobných úsekoch diaľnice D1 medzi Brnom a Prahou),
 • slovenské inštitúcie nevyvrátili vznesené námietky ani nevysvetlili, prečo v prípade variantu B1 s tunelom Korbeľka sú hydrogeologické podmienky prekážkou výstavby, kým v prípade plánovaného tunela Rojkov už nie, rovnako ako nie sú prekážkou stavby tunela Višňové – Dubná skala,
 • momentálne preferovaný variant odporuje záväzkom SR vyplývajúcim z Európskeho dohovoru o krajine,
 • preferovaný variant bol schválený za účinnosti kontroverzného zákona 454/2007 Z. z., ktorý dočasne odobral verejnosti možnosť účasti v procese EIA a voči ktorému následne Európska komisia viedla infrindžment; počas platnosti tohto zákona boli vydané záverečné stanoviská pre viaceré kontroverzné projekty (rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Bratislava, rekreačné stredisko Danubia Park na najvýznamnejšom zimovisku hlaholiek severských v Európe v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy, intenzívna zástavba historických štvrtí Zuckermandel a Vydrica v pamiatkovej rezervácie centrálnej Bratislavy a i.),
 • zvolený postup jednostranného preferovania jedného variantu odporuje požiadavke eurokomisára pre životné prostredie p. Janeza Potočnika venovať pozornosť (aj) tunelovému variantu, ktorú prezentoval počas svoje ostatnej návštevy Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

V zmysle Smernice o biotopoch a nadväzujúcich metodík (European Communities 2000, 2002, Roth 2007, 2010) možno zmierňujúcimi opatreniami minimalizovať mierne negatívne vplyvy. Významne negatívne vplyvy však nemožno eliminovať, vyplývajú zo zadania zámeru a vylučujú jeho realizáciu (okrem prípadov určených v článku 6.4 Smernice). Keďže realizáciou zámeru momentálne preferovaného variantu diaľnice D1 Turany - Hubová by boli významne negatívne dotknuté aj prioritné druhy a biotopy a keďže existuje realizovateľné alternatívne riešenie (uvádza ho MŽP SR v záverečnom stanovisku EIA č. 1832/02-4.3 z 12. 11. 2002), v zmysle Smernice a nadväzujúcich metodík má ako ďalšia etapa v rozhodovacom procese nasledovať hodnotenie alternatívnych riešení vrátane variantu B1 s tunelom Korbeľka.

V prípade momentálne preferovaného variantu D1 ide o zjavné porušenie európskej legislatívy, konkrétne Smernice o biotopoch, ako aj zmyslu procedúry EIA. Dovoľujem si preto požiadať Vás, aby bol prehodnotený výber variantu D1 a zvolený variant, ktorý vzišiel z pôvodného posudzovania EIA v r. 2002 a ktorý následne odporučilo MŽP SR (variant B1 s tunelom Korbeľka). Zabráni sa tým vzniku veľkých a nezvratných škôd na slovenskej a európskej prírode a krajine. Iný postup by bol nebezpečným precedensom pre iné obdobné prípady, pri ktorých hrozí strata prírodných aj kultúrnych hodnôt Slovenska a Európy.

 

S úctou,

prof. Mikuláš Huba
predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Bratislava, 11. 9. 2012