Účinné environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta sú existenčne dôležité

Účinné vzdelávanie, výchova a osveta detí i dospelých vo vzťahu k ochrane prírody, krajiny a životného prostredia patria k najdôležitejším výzvam, ktorým v súčasnosti čelíme. Slovensko v tejto oblasti čím ďalej, tým viac zaostáva za väčšinou porovnateľných krajín a upadá i v porovnaní so stavom, ktorý sme tu mali ešte začiatkom tohto storočia.

Z tejto premisy vychádzalo 66 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S), ktorí/ktoré sa 15. mája 2017 obrátili na troch ministrov (školstva, životného prostredia a kultúry), pod ktorých táto problematika spadá, so Stanoviskom ku stavu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety (EVVO) na Slovensku.

Stanovisko S-O-S prichádza v čase, kedy sa pripravujú dva relevantné dokumenty strategického charakteru: Učiace sa Slovensko a nová Stratégia environmentálnej politiky SR. Pozostáva, okrem stručnej kritickej charakteristiky situácie v tejto oblasti, najmä z návrhov a odporúčaní, ako zlepšiť stav a vývoj environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety na Slovensku (príloha 1). Na vypracovaní priloženého stanoviska Slovenského ochranárskeho snemu sa podieľali poprední odborníci a odborníčky (ich zoznam obsahuje príloha 2). Pri jeho tvorbe sa opierali okrem iného o poznatky a skúsenosti Špirály – siete environmentálne-výchovných organizácií. Kontaktnou osobou tejto iniciatívy S-O-S je prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., jedna z priekopníčok environmentálneho vzdelávania a výchovy na slovenských vysokých školách.

Ako povedal zakladajúci člen S-O-S a spoluautor stanoviska, prof. Mikuláš Huba:

"Napriek tomu, že prírodných zdrojov a krás nenávratne ubúda a akútnosť environmentálnych problémov a hrozieb narastá, náš štát venuje problematike vzdelávania, výchovy a osvety v tejto oblasti stále menšiu pozornosť. Áno, máme tu aj vynikajúce výnimky: od úspešného projektu Zelená škola, cez celosvetové úspechy v súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie, Vzdelávacie centrum Zaježová OZ Živica, sieť environmentálne-výchovných mimovládnych organizácií Špirála, časopis Ďalekohľad, portál Čierna labuť, Sokratov inštitút až po jednotlivé školy s nadšenými učiteľmi a učiteľkami, ktorí a ktoré sa – napriek nepriaznivým podmienkam – občas nájdu na všetkých typoch a stupňoch škôl. Ľudí, ktorí túto vynikajúcu a neoceniteľnú prácu pre našu spoločnú budúcnosť robia, by sme mali nosiť na rukách. V porovnaní s celosvetovým trendom a reálnou štátnou politikou na Slovensku sú to však všetko „výnimky potvrdzujúce pravidlo“ a ich protagonisti sú ľudia dlhodobo „plávajúci proti prúdu“. Nemusíme sa navzájom presviedčať o tom, že takéto plávanie je nesmierne vyčerpávajúce a je otázkou času, dokedy to títo obetaví „plavci“ a „plavkyne“ bez pomoci vydržia. Viacerí odborníci, aktivisti ba i niektorí verejní činitelia poukazujú na vyššie uvedenú alarmujúcu skutočnosť dlhodobo a systematicky. Ich snaha však na Slovensku pripomína hlas volajúceho na púšti."

Autor/autorky a signatári/signatárky Stanoviska vyjadrujú v závere otvoreného listu, ktorým sa obrátili na trojicu ministrov, nádej, že ich návrhy a odporúčania adekvátne využijú pri zlepšení práce nimi riadených rezortov vo sfére, ktorá nepochybne patrí medzi kľúčové a existenčné.

16. 5. 2017

 

Viac informácií:

prof. Mikuláš Huba - mikulas.huba2@gmail.com

prof. Mária Kozová - maria.kozova@gmail.com

Richard Medal - medal.richard@gmail.com

 

Stanovisko, signatársky zoznam a sprievodný list ministrom si môžete stiahnuť z príloh nižšie.