Vodný plán Slovenska

Výzva vedcov a vedkýň Za zmenu vodnej politiky Slovenska

Strategické dokumenty ako Vodný plán Slovenska či Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá.

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“

V stanovenej lehote predkladáme ku Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Vodný plán Slovenska“

V stanovenej lehote predkladáme k návrhu Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vodný plán Slovenska“ nasledovné pripomienky:

Ochranári píšu verejnej ochrankyni práv ohľadom obmedzovania účasti verejnosti na rozhodovacom procese

Vec: Podnet na preskúmanie zákonnosti konania Ministerstva životného prostredia SR voči občanom Slovenskej republiky – osobitne ohľadom účasti verejnosti na rozhodovacom procese, prístupu občanov k spravodlivosti a informáciám o životnom prostredí.