Rámcová smernica EÚ o vode

M. Huba: Reakcie na odpovede členov vlády na interpelácie na 36. schôdzi NR SR, júl 2014

Z viacerých odpovedí na interpelácie budem odpovedať iba na jednu, ktorá však pozostávala z 11 otázok k novele zákona o vodách.

Vec: HROMADNÁ PRIPOMIENKA VEREJNOSTI k návrhu zákona o vodách

V prílohe Vám zasielame text hromadnej pripomienky k materiálu  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“ č. 6122/2013-4.3

Typ pripomienky : všeobecná (k celému materiálu)

Právo na vodu - rozhovor s Mikulášom Hubom

Prepis rozhovoru s Mikulášom Hubom v májovom čísle 2014 časopisu Územná samospráva.

Implementácia Rámcovej smernice o vode na Slovensku a novela zákona o vodách - interpelácia ministra životného prostredia

Implementáciu rámcovej smernice o vode má na Slovensku zabezpečovať ministerstvo životného prostredia. Ukazuje sa však, že viaceré dokumenty spracúvané v rámci implementácie RSV, sa vypracúvajú len formálne, bez reálnej účasti samospráv, odbornej a laickej verejnosti a následne aj výsledné dokumenty sa adekvátne nepoužívajú v praxi - príkladom je Vodný plán SR. Zdá sa, že ministerstvo rezignovalo na ochranu vôd, keďže jednostranne presadzuje iba využívanie vôd, pričom v súčasnosti na Slovensku nikto nechráni a negarantuje dosiahnutie požadovaných environmentálnych cieľov, vyplývajúcich (aj) z RSV.

Diskusné fórum o vode pri príležitosti Svetového dňa vody - ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Dňa 24. 3. sa v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku (IK EP) konalo z iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláša Hubu Diskusné fórum o vode s názvom "Voda - Európska únia - Slovensko: Perspektívy a riziká". Po Mikulášovi Hubovi a riaditeľovi IK EP Robertovi Hajšelovi vystúpil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý informoval o európskej iniciatíve občanov a občianok Právo na vodu (Right2Water).

Ochrana vôd na Slovensku - stretnutie

Vážení priatelia prírody, osobitne vôd v dobrom stave :-)

Výzva ku Dňu vody

Vyzývame otvorene našu vládu, zákonodarcov i našich zástupcov v EÚ, aby pohľadali v sebe posledné zvyšky ľudskosti, úcty k životu a začali konať dobro, dobro v mene tých, ktorí im tak bezhlavo veria, v mene všetkých občanov SR, v mene zdravej budúcnosti našich detí, v mene našej utrápenej prírody!

Pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov

Brusel 19. marca 2014

Komisia sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov v tých oblastiach, kde je schopná konať. Organizátori európskej iniciatívy občanov (EIO) Right2Water vyzvali Komisiu, aby zabezpečila, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia, vylúčila dodávky vody a riadenie vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby zvýšila úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Stránky