Ján Mičovský

Zákon o odpadoch - 2. čítanie (z nášho pohľadu)

S čím sa zhodneme s predkladateľom tohto návrhu zákona, je názor, že situácia v nakladaní s odpadom a najmä s komunálnym odpadom na Slovensku je neúnosná, že takmer vo všetkých merateľných ukazovateľoch zaostávame nielen za lídrami v tejto oblasti, ale aj za priemerom EÚ. Že priam do neba volajúce sú najmä všadeprítomné nelegálne, tzv. čierne skládky. Že absurdne vysoký je u nás podiel skládkovania, a naopak, trestuhodne nízky podiel recyklácie.

Plastové obaly je treba zálohovať

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mičovského v rozprave k návrhu zákona o odpadoch na 46. schôdzi NR SR.

Úvodné slovo predkladateľa novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba, Ján Mičovský a Martin Fecko.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZOPK) s príslušnými smernicami Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

O moci bezmocných

Vážený kolega, Janko Mičovský, povedal si veľa zaujímavého, ale ja zareagujem len na jednu Tvoju myšlienku, ktorá odznela viackrát a vinula sa ako zlatá niť celým Tvojím vystúpením. Ak dovolíš, parafrázoval by som ju slovami: sme odsúdení na spoluprácu.

Snaha o vylepšenie Ústavy SR - účinnejšia ochrana krajiny a práva na informácie

Právo na životné prostredie je širokým pojmom, ktorý zahŕňa niekoľko aspektov a medzi ne nepatrí len právo na vodu. Asi najvýznamnejším aspektom v tejto súvislosti je ochrana a udržiavanie charakteristického vzhľadu krajiny...

ODPOVEĎ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra - vo veci novely Ústavy SR

...tesný prívlastok môže, ale nemusí rozvíjať aj spojenie pitnú vodu, keďže sa, ako je známe, rozlišuje „všetka pitná voda, teda aj nebalená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“ a „pitná voda balená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“. Vzniká tu teda nejednoznačnosť vo vyjadrení...

Prosba o jazykovednú konzultáciu vo veci novely Ústavy SR

...v súvislosti s výkonom nášho poslaneckého mandátu si Vás dovoľujeme Vás požiadať o jazykovednú konzultáciu vo veci správneho znenia novely Ústavy SR...

List európskej komisii: Podpora lazníckeho osídlenia na Slovensku

...Jediný spôsob, ako zabrániť nenávratnému zániku jedinečnej lazníckej krajiny na Slovensku, je prijať legislatívne nástroje, právne normy a manažmentové opatrenia, ktoré by podporili pôvodný tradičný spôsob života a hospodárenia lazníckeho obyvateľstva. Súbežne s týmto listom pripravujeme návrh lazníckeho zákona, ktorý by pomohol stabilizovať posledných lazníckych „mohykánov“ a zachoval tak pre Slovensko a Európu tento jedinečný fenomén...

Malý čin nad veľké slová

Učiť slovom je krásne, no učiť príkladom neprekonateľné. Práve z tohto  dôvodu  patrí čin  učiteľa Ďurka Langsfelda, ktorý uprednostnil smrť pred zradou ideálov, medzi najkrajšie kapitoly slovenskej vlastivedy. „Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť“, sú  slová, ktoré nám pripomínajú, že sila moci je pominuteľná, no sila ducha večná.

Opäť chceme pomôcť ľuďom, ktorých obťažuje zápach z priemyslu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o ovzduší na 36. schôdzi NR SR.

Stránky