Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Stanovisko ombudsmanky k postupu prerokovávania vodohospodárskej politiky SR do r. 2027

Martina Paulíková zo Združenia Slatinka informuje o najnovšom vývoji "kauzy" - postupu MŽP SR pri príprave a procesu schvaľovania Návrhu orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do r. 2027:

"Ešte na začiatku januára sme spoločne podávali podnet verejnej ochrankyni správ v súvislosti s postupom MŽP SR pri príprave a schvaľovaní materiálu Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do r. 2027 + pri (ne)sprístupňovaní informácií.

Po doplnení podnetu a vyžiadaní si stanovísk ministra vydala ombudsmanka stanovisko, ktoré už bolo prerokované s ministerstvom ŽP. Informáciu o tomto nám doručili včera – scan posielam v prílohe. Stručne výstup – podľa verejnej ochrankyne postupom ministerstva ŽP došlo k porušeniu práva na včasné a úplné informácie o stave ŽP (čl. 45 Ústavy SR) a práva na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 Ústavy SR). Ministerstvo ďalej nesprávne aplikovalo zákon o slobode informácií  a tiež  reštruktívne vykladá dokumenty týkajúce sa pripomienkovania materiálov v legislatívnom procese.

O stanovisku vydáme tlačovú správu, ktorá bude obsahovať aj informácie, že materiál Návrh orientácie ... je na súde + že ministerstvo bohužiaľ stále odmieta sprístupňovať materiály týkajúce sa ochrany vôd. Najnovšie nám nechcú dať stanoviská VÚVH k posúdeniu podľa čl. 4.7. RSV, vraj si ich máme pýtať u súkromných investorov, ktorí o ne museli požiadať na VÚVH."

 

Pripájame aj zmiňované stanovisko ombudsmanky Jany Dubovcovej:

odpoved ombudsmanka ochrana vod