Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Reakcia na sťažnosť občanov Ružomberka - Hrboltovej

Úrad verejného zdravotníctva SR                                                                          

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH                                                                           Trnavská cesta 52                                                                                                                                                   826 45 Bratislava

 

Vážený pán profesor Rovný,

obraciame sa na Váš úrad v závažnej záležitosti podozrenia z dlhodobého ohrozovania zdravia občanov. Fakty, ako aj kroky, ktoré sme v tejto veci vykonali, sú nasledujúce:

Obyvatelia Ružomberka, miestnej časti Hrboltová nás v  roku 2013 informovali o dlhodobo sa vyskytujúcom silnom až neznesiteľnom sporadicky sa vyskytujúcom zápachu, ktorý podľa ich úsudku pochádza z ČOV nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti obývanej zóny. Ide o veľkú čističku, do ktorej ústia odpadové vody z mesta Ružomberok, vrátane odpadových vôd spoločnosti SCP - MONDI, ktorej podiel na využívaní kapacity čističky predstavuje údajne až 90%.

Napriek tomu, že spoločnosť MONDI monitoruje kvalitu ovzdušia v Hrboltovej prístrojmi a intenzitu zápachu tam subjektívne sledujú určení pozorovatelia, na situácii sa dlhodobo nič nemení. Naopak, obyvatelia majú pocit, že u nich pribúda vážnych ochorení, čo dávajú do príčinnej súvislosti so zápachom. Obávajú sa, že samotný zápach ich zdravotne neohrozuje len svojou neznesiteľnosťou, ale môže byť aj sprievodným znakom látok, ktoré ich ohrozujú svojou samotnou chemickou podstatou.

V poslaneckom klube Obyčajných ľudí a nezávislých osobností sme sa rozhodli, že sa pokúsime zistiť o kvalite vzduchu v Hrboltovej viac. Mali sme dlho problém nájsť niekoho, kto by bol ochotný a schopný zmerať prítomnosť chemických látok, ktorých výskyt v ovzduší bolo možné predpokladať. Keď sme aj niekoho našli, vznikol druhotný problém, že daný subjekt bol nejakým spôsobom zviazaný s potenciálnym emitentom, a teda nie celkom dôveryhodný.

Napokon sme dostali kontakt na českú spoločnosť Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s., ktorá merania v roku 2014 na základe našej objednávky uskutočnila. Správu, ktorú na základe 24 hodinového merania vypracovali, Vám posielame v plnom rozsahu (Príloha 1).

Z uvedenej správy vyplýva skutočnosť, ktorú považujeme za osobitne znepokojivú: meraním bola zistená mimoriadne vysoká koncentrácia ClO2, oxidu chloričitého, toxickej látky, ktorá sa používa na čistenie vôd. Počas merania bola jej koncentrácia viac než tisícosemstokrát (1800 !!!) vyššia, ako to povoľuje norma používaná v USA. Porovnanie s normou v USA bolo vynútené tým, že na Slovensku normu stanovujúcu prípustnú koncentráciu tejto látky v ovzduší doposiaľ nemáme. Referenčná koncentrácia RfC Amerického úradu pre ochranu životného prostredia US EPA (United States Environmental Protection Agency) je 0,2 µg/m3, nameraná hodnota je 367 µg/m3, teda 1835 krát vyššia. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z. z. je najvyšší prípustný expozičný limit (NPEL) pre 8 hodinovú expozíciu v pracovnom prostredí pre oxid chloričitý 300 µg/m3. Nameraná hodnota teda prekračuje aj tento limit, ktorý je v SR stanovený pre pracovné prostredie, teda tam, kde sa s takýmto ohrozením v nevyhnutnom rozsahu počíta len v obmedzenom časovom rozsahu počíta a kde sa musia uplatňovať tomu primerané ochranné postupy.

Na základe uvedeného, podľa našej mienky mimoriadne vážneho zistenia, sme interpelovali ministra životného prostredia SR pána Petra Žigu. Interpeláciu prikladáme (Príloha 2). Minister poveril vypracovaním stanoviska jemu podliehajúcu Inšpekciu ŽP, ktorá zistila, že nami objednaná pražská spoločnosť už nemala v čase merania platnú akreditáciu. Táto informácia nám nebola známa, no nespochybňujeme ju, prekvapujúce však je, že Inšpekcia nariadila potenciálnemu znečisťovateľovi nové merania, ktoré urobila iná spoločnosť, no – ako uvádza samotná Inšpekcia - tiež bez platnej akreditácie. Podstatné však je, že aj táto spoločnosť namerala zvýšenú koncentráciu oxidu chloričitého. Argumentáciu Inšpekcie, že u nás platná norma povoľuje až 3000 µg/m3 , a preto je porovnanie príliš prísne, považujeme za zavádzajúce, pretože tu ide o neodôvodnené zamieňanie emisnej normy na zdroji s imisnou normou v životnom prostredí občanov, ktorú nemáme stanovenú. Správu Inšpekcie ŽP prikladáme (Príloha 3).

Aj z celkového vyznenia správy Inšpekcie vyplýva, že obavy obyvateľov nie sú neopodstatnené, ale práve naopak. Uznávame, že ani z dvoch meraní nie je možné robiť definitívne závery, no pre závažnosť zistených výsledkov považujeme za absolútne nevyhnutné zistiť pravdu o zapáchajúcom a obťažujúcom ovzduší, ktoré Hrboltovčania dlhodobo vdychujú. Sme presvedčení, že túto pravdu je možné objektívne zistiť, konkrétne látky spoľahlivo kvantifikovať a následne – pokiaľ sa závažnosť zistení potvrdí – urobiť na náklady znečisťovateľa účinné technické opatrenia, ktoré ohrozovanie zdravia občanov a znehodnotenie kvality ich života znížia na minimum, resp. ho úplne odstránia.

Na základe uvedeného Vás  ž   i  a  d   a  m   e,

aby boli Úradom verejného zdravotníctva SR vykonané všetky úkony potrebné na to, aby sa vylúčilo ohrozovanie zdravia a znižovanie kvality života občanov Hrboltovej nebezpečnými chemickými látkami, nachádzajúcimi sa v ovzduší. Keďže ide o dlhodobý problém ohrozujúci s nepoznanou intenzitou a závažnosťou zdravie a životy občanov, žiadame Vás o bezodkladné zaujatie stanoviska k popísanému problému a navrhnutie postupu jeho riešenia v čo najkratšom možnom čase.

S pozdravom Martin Fecko, Ján Mičovský a Mikuláš Huba, poslanci NR SR