Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prosba o jazykovednú konzultáciu vo veci novely Ústavy SR

Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra

Bratislava, 8. 10. 2014

Vážená pani riaditeľka,

v súvislosti s výkonom nášho poslaneckého mandátu si Vás dovoľujeme Vás požiadať o jazykovednú konzultáciu vo veci správneho znenia novely Ústavy SR. Vychádzame pritom z čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov: „V záujme jazykovej správnosti má ten, kto pripravuje návrh zákona, vyžiadať si k nemu z tohto hľadiska vyjadrenie odborných slovakistických jazykovedných pracovísk, najmä Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.“

Návrh novely predložil minister životného prostredia SR, ktorý má v tejto veci zásadne odlišný názor. Ani na včerajšom rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa nám nepodarilo dospieť k dohode – obojstranne akceptovateľnému zneniu novely. Prosíme Vás preto o výklad správneho riešenia jazykového problému popísaného v prílohe.

Plénum NR SR, ktoré bude hlasovať o prijatí alebo neprijatí novely, zasadne už v utorok 14. 10. 2014. Vzhľadom na tento termín a závažnosť celej veci si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie stanoviska do pondelka 13. 10 (môže byť aj v elektronickej forme).  Keďže novela nie je rozsiahla, veríme, že to bude možné.

S pozdravom,

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

Ing. Ján Mičovský

Ing. Martin Fecko

Príloha 1

Znenie ustanovenia Ústavy SR, ktoré navrhuje MŽP SR; sporná je hrubo vyznačená časť:

„(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových stavoch ustanoví zákon.“

Uvedené ustanovenie považujeme za nevhodne naformulované, pretože môže mať dvojitý výklad, čo je nežiaduce:

A)   Zákaz sa nevzťahuje na:

  1. pitnú vodu (čím sa myslí všetka pitná voda, teda aj nebalená v spotrebiteľských obaloch),
  2. prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR,
  3. poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.

alebo

B)   Zákaz sa nevzťahuje na:

  1. pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR,
  2. prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR,
  3. poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.