Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Príhovor na úvodnom stretnutí Komisie pre ochranu prírody a krajiny pri Výbore NR SR

Vážení prítomní, dámy a páni,

dovoľte aby som  Vás privítal na pôde Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Volám sa Mikuláš Huba a som predsedom tohto  výboru.

Z nášho výboru je tu prítomný ešte podpredseda, pán poslanec  Mičovský a člen výboru, pán poslanec  Fecko, ktorý bol výborom zvolený za predsedu Komisie pre ochranu prírody a krajiny.

Okrem toho by som Vám rád predstavil tajomníka výboru, pána Lukáča. Do kontaktu budete pri vybavovaní administratívnych záležitostí prichádzať aj s pani Škvareninovou zo sekretariátu výboru.

Tematické zameranie nášho výboru je veľmi široké, čo signalizuje už jeho dlhý názov a  čo súvisí aj s tým, že vznikol  vlastne zlúčením  dvoch pôvodne samostatných  parlamentných výborov: pre pôdohospodárstvo a pre životné prostredie a ochranu prírody. V súčasnosti sa výbor zaberá problematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka, lesného a vodného hospodárstva, geodézie, kartografie a správy katastra, ako aj celou rozsiahlou problematikou životného prostredia,  vrátane ochrany prírody a krajiny. Je gestorským výborom pre dve ministerstvá a niekoľko ďalší ústredných orgánov štátnej správy.

Výbor má 13 členov (z toho sú dve dámy). Zasadá spravidla týždeň pred začiatkom riadnej schôdze Národnej rady a okrem toho ad hoc, podľa potreby. Aj keď každý z nás je odborníkom na niektorú z čiastkových problematík výboru, nie sme, samozrejme, polyhistori, a  preto sa v záujme čo najkompetentnejšieho rozhodovania potrebujeme radiť s odborníkmi z teórie i praxe. Rozhodli sme sa postupne kreovať pri našom výbore štyri odborné komisie:  prvou z tých, ktoré a podarilo skompletizovať a ktorá sa už aj stretla na svojom úvodnom stretnutí, je lesnícka komisia. Ako druhí v poradí ste sa stretli dnes Vy a v dohľadnom čase začať by mala začať pôsobiť pri našom výbore aj komisia pre poľnohospodárstvo, a komisia pre odpady a ovzdušia. Keďže každý člen výboru mohol navrhnúť jedného člena komisie, maximálny počet členov každej z nich je 13.

Činnosť komisií si budú organizovať predsedovia - zvolení z radov členov výboru - v spolupráci s tajomníkom výboru.

Činnosť a fungovanie komisií  má oporu  v par. 61 zákona č. 350/96 o rokovacom poriadku NR SR a rámcovo ju definuje Organizačný a rokovací poriadok komisie, ktorý ste všetci dostali, a preto ho tu nebudem čítať.

To, čo môže byť pre Vás v tejto chvíli dôležité, je jedna zlá a dobrá správa.

Ta zlá je tá, že za prácu v komisii Vám neprináleží žiadna finančná výhoda. Tá dobrá je, že ako riadne menovaní členovia komisie máte nárok na preplatenie cestovných nákladov podľa usmernenia, ktoré Vám poskytne náš sekretariát.

Záverom tohto môjho stručného úvodného slova by som sa Vám chcel poďakovať za ochotu prijať ponuku členstva v tomto našom poradnom orgáne a zaželať všetkým nám príjemnú a užitočnú spoluprácu.

Zároveň mi dovoľte odovzdať Vám menovacie dekréty, platné do konca tohto volebného obdobia.

A teraz mi dovoľte odovzdať slovo predsedovi Komisie pre ochranu prírody a krajiny, pánovi poslancovi Martinovi Feckovi.

Bratislava 21. 3. 2013