Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Predaj časti areálu Iuventy?: interpelácia ministra školstva SR

Bratislava, 30. 4. 2015

Vec:  Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

ako iste dobre viete, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na čele ktorého stojíte. Táto inštitúcia je aj vlastníkom objektov a pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré v súlade s poslaním spomenutej organizácie tradične slúžili a majú slúžiť verejnosti (najmä deťom a mládeži) na edukačné, osvetové a oddychové činnosti. Verím, že sa zhodneme na tom, že by to tak malo byť aj do budúcnosti.

V týchto dňoch som však zachytil správy o tom, že dochádza k predaju časti vyššie uvedených nehnuteľností súkromným osobám. Akokoľvek môžu tieto indície znieť neuveriteľne, ukazuje sa, že nie sú nepodložené.

Dovoľte mi preto, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s nasledujúcimi otázkami:

1. Sú informácie o prevode pozemkov z IUVENTY na inú osobu/osoby pravdivé (v prípade kladnej i zápornej odpovede žiadam doložiť príslušné dokumenty dokazujúce aktuálny skutkový stav, prípadné majetkové prevody v nedávnej minulosti, ako aj prípadné, dosiaľ nerealizované žiadosti o takéto prevody).

2. Boli ste o vyššie uvedených informáciách, resp. indíciách informovaný? Ak áno, aký postoj ste k tejto problematike zaujali?

3. Môžete garantovať, že spomínané nehnuteľnosti zostanú naďalej v rukách štátu a budú slúžiť verejnosti?

Vopred Vám ďakujem za Vašu urýchlenú, pravdivú a úplnú odpoveď na moje otázky a najmä za to, že v prípade, ak sú obavy uvedené v tejto interpelácii oprávnené, uskutočníte v tejto veci okamžité a účinné kroky vo verejnom záujme.

S pozdravom Mikuláš Huba, poslanec NR SR

 

Juraj Draxler

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR