Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanec Mikuláš Huba: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov

Predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upustiť od požiadavky na odbornú spôsobilosť v prípade základného geologického výskumu, ktorú musí mať odborne spôsobilá osoba na vykonávanie geologických prác, keďže zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“) za geologický výskum považuje tak základný geologický výskum, ako aj regionálny geologický výskum.

Terajší geologický zákon v princípe nerešpektuje špecifiká základného geologického výskumu realizovaného na pôde vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a je pre túto oblasť prakticky nerealizovateľný. Tým, že aj základný geologický výskum sa považuje za geologickú úlohu, hoci ako nástroj úloh výskumu a vývoja je vedeckým projektom, znevýhodňuje riešiteľov, ktorí sa podieľajú na vedeckom výskume v geologických a environmentálnych vedách oproti ostatným príbuzným vedným disciplínam, a to najmä z dôvodu, že v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 2 ods. 2 geologického zákona sa od zodpovedného riešiteľa takejto úlohy vyžaduje odborná spôsobilosť napriek tomu, že v príbuzných vedných disciplínach sa takáto spôsobilosť nevyžaduje ako  aj napriek tomu, že pre potreby základného vedeckého výskumu požadovaná odborná spôsobilosť nie je potrebná. Preto jej vyžadovanie nie je na mieste a neadekvátne zaťažuje dotknutú osobu. Účelom návrhu zákona je preto odstránenie tejto diskriminácie medzi zodpovednými riešiteľmi vedeckých projektov, ako aj neadekvátnych kvalifikačných požiadaviek a to práve upustením požiadavky na odbornú spôsobilosť v prípade osôb vykonávajúcich len základný geologický výskum.

Opakujem teda ešte raz, že návrhom zákona sa snažím odstrániť diskrimináciu skupiny riešiteľov, ktorí sa podieľajú na vedeckom výskume v geologických a environmentálnych vedách tak, že upúšťa od nadbytočnej odbornej spôsobilosti u osôb, ktoré vykonávajú základný geologický výskum a takúto požiadavku ponecháva len v prípade regionálneho geologického prieskumu.

Ide takpovediac o kozmetickú právnu úpravu, ktorá sa priamo nedotýka miliónov, ba ani desiatok tisícov, ale skôr iba rádovo stoviek občanov. Ale ak by platný právny stav zakladal diskrimináciu alebo neoprávnene šikanoval čo i len jediného občana, je našou povinnosťou takýto právny stav zmeniť. Návrh zákona som konzultoval s dotknutými odborníkmi.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Ďakujem za pozornosť a Žiadam Vás o podporu tohto návrhu zákona.