Podporujte environmentálnu výchovu a vzdelávanie!

Výzva ochranárskych organizácií novozvoleným županom a županke

Zástupcovia Siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála (strešnej mimovládnej organizácie pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie na Slovensku) a Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) sa v týchto dňoch obrátili na novozvolených županov a županku s výzvou, aby venovali zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete (EVVO).

Vo svojom liste okrem iného konštatujú: „Napriek tomu, že EVVO sa na Slovensku realizuje v rôznych podobách už niekoľko desaťročí, naša každodenná skúsenosť i rôzne analýzy a štúdie, uskutočnené najmä v prvej dekáde 21. storočia, sa zhodujú na tom, že stav environmentálneho povedomia občanov SR je nízky a je priamo úmerný nedostatočnému záujmu a podpore zo strany príslušných orgánov verejnej správy a stagnujúcej ba upadajúcej úrovni infraštruktúry EVVO (centrá environmentálnej výchovy a i.). Táto neudržateľná a celospoločensky nebezpečná situácia si žiada intenzívnejší a systematickejší prístup k (re)definícii cieľov a obsahu EVVO a k zabezpečeniu fungovania komplexnej a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier v krajoch/regiónoch.“

Za hlavný cieľ EVVO považujú autori listu rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií obyvateľov a návštevníkov regiónu, potrebných pre environmentálne zodpovedné správanie. To znamená také správanie, ktoré je v danej situácii a daných možnostiach čo najpriaznivejšie pre súčasný i budúci stav životného prostredia a udržateľnejšiu budúcnosť. EVVO k takému správaniu ľudí pripravuje a motivuje, samotné správanie je vecou slobodného rozhodnutia každého jednotlivca. Čo je však nepochybné, to je skutočnosť, že bez environmentálnej gramotnosti a pozitívneho vzťahu k prírode, krajine a okolitému prostrediu vo všeobecnosti nie je možné hovoriť o udržateľnej budúcnosti, o vzdelaných, kultúrnych a empatických občanoch ani o pozitívnom vlastenectva a lokálpatriotizme.

Ako sa ďalej konštatuje v liste, samosprávne kraje na Slovensku majú relevantné kompetencie, vyplývajúce najmä z pozície zriaďovateľov stredných škôl. Okrem toho však môžu zriaďovať aj svoje vlastné výchovno-vzdelávacie inštitúcie (napríklad ekocentrá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). Taktiež môžu urobiť to, čo už urobil Trenčiansky samosprávny kraj: na podporu EVVO zriadiť grantový/dotačný program, otvorený v zásade ktorémukoľvek oprávnenému žiadateľovi, pôsobiacemu na území kraja. Bolo by v záujme veci, keby sa tým nechali inšpirovať aj ostatné samosprávne kraje na Slovensku.

V závere svojho listu ponúkajú jeho autori spoluprácu a dávajú do pozornosti novozvoleným županom a županke možnosť využiť pozitívne skúsenosti z Českej republiky, kde zo zákona i nad jeho rámec samosprávne kraje zohrávajú vo sfére EVVO oveľa dôležitejšiu úlohu ako u nás.

 

Iniciatívu za S-O-S zastupuje prof. Mária Kozová a za Špirálu Mgr. Richard Medal.

Kontakt:

prof. Mária Kozová – maria.kozova@gmail.com

Mgr. Richard Medal – medal.richard@gmail.com