Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

NLC: Informácia Správy finančnej kontroly Zvolen

Správa finančnej kontroly (SFK) Zvolen vykonala v období od 8. 10. do 21. 12. 2012 vládny audit č. 144/FZ-PZ/13-2/2012, PV 12100005-P-13 v štátnom podniku Národné lesnícke centrum Zvolen. Kontrola bola zameraná na overenie a hodnotenie poskytovania a použitia verejných prostriedkov určených na financovanie potrieb v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za roky 2009 až 2011.

Vládny audit zistil 22 nedostatkov, z toho 4 porušenia finančnej disciplíny a 18 ostatných nedostatkov. Zistilo sa nesplnenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré sú uvedené v bodoch 1 a 2. SFK Zvolen preto vydala 19. 4. 2013 Rozhodnutie o uložení pokuty za tieto porušenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. 5. 2013. V bodoch 3 až 22 sú uvedené ostatné zistenia.

Na stiahnutie: Informácia SFK Zvolen z auditu v NLC v dňoch 8. 10. - 21. 12. 2012