Nezelené programy sú nebezpečný anachronizmus

Výzva ochranárov politickým stranám a ich voličom:  Venujte serióznu pozornosť programovým a personálnym aspektom blížiacich sa parlamentných volieb s ohľadom na životné prostredie.

O necelého pol roka sa na Slovensku uskutočnia parlamentné voľby. Jednou z ciest, ako osloviť voličov, sú volebné programy. Ich súčasťou je už tradične aj pár viet, či odsekov, venovaných životnému prostrediu: ochrane prírody, biodiverzite, lesom, klíme, ovzdušiu, vode, pôde, odpadom, prípadne udržateľnej mobilite, obývateľným mestám, alebo hoci zelenému verejnému obstarávaniu, či environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete.

Za uplynulých tridsať rokov sme si mali možnosť prečítať  desiatky takýchto programov. Niekedy to bolo čítanie celkom poučné, inokedy budilo rozpaky a niekedy aj nevôľu. Boli sme svedkami mnohých sľubných proklamácií, ale takmer nikdy nie aj ich realizácie v prípade, keď sa ten-ktorý politický subjekt dostal k moci. Mnohí voliči a voličky si na to pomaly aj zvykli. Podobne, ako „zobrali na vedomie“, že volebné programy sú čosi ako „povinná jazda“ a nik nepredpokladá, že sa budú aj plniť, ba že ich vôbec niekto bude čítať a brať vážne. Považujeme to za omyl a prejav pohodlnosti, ba priam občianskej nezodpovednosti nás, voličov. Volebný program je totiž jeden z mála písomných, verejných, viac či menej konkrétnych záväzkov, s ktorými je možné  politické strany konfrontovať  (najmä tie strany, s ktorými dosiaľ nemáme praktickú skúsenosť). A preto sú tieto riadky adresované v prvom rade novovzniknutým či relatívne novým politickým subjektom, lebo s tými, ktoré nám tu dlhé roky vládli, máme dostatočné skúsenosti, ktoré nemôže z pamäti vymazať ani súbor tých najkrajších sľubov. Navyše, noví lídri nových strán sa radi označujú za nových politikov. Ak je to naozaj tak, nové, originálne a inovatívne musia byť aj ich programy. A ich originalita by nemala byť samoúčelnou exhibíciou, ale mala by prinášať odpovede na kľúčové výzvy 21. storočia, vrátane čo najkonkrétnejších predstáv o tom, ako im efektívne čeliť.

Dnes už len tí najväčší ignoranti spochybňujú fakt, že medzi takéto kľúčové výzvy patria aj fatálne environmentálne problémy: od klimatickej krízy, cez stratu biodiverzity, sucho a nedostatok pitnej vody, degradáciu pôdy, všadeprítomné odpady až po nedostatok environmentálne povedomia, poznania, predvídavosti a akcieschopnosti.

Nasledujúce parlamentné voľby budú iné aj v tom, že za uplynulé štyri roky sa toho v tejto oblasti stalo veľmi veľa. Vo svete, v Európe a tak trochu aj u nás, na Slovensku. Keby sme zobrali do úvahy len zmenu klímy a všetko,  čo s ňou priamo i nepriamo súvisí: varovania vedcov, že situácia je alarmujúca, Parížska klimatická dohoda, migračná kríza (v nemalej miere súvisiaca aj s klimatickou krízou), spontánne globálne hnutie detí a mládeže za záchranu klímy, voľby do Európskeho parlamentu a úspech zelených strán. Ale aj vyhlásenie novej šéfky Európskej komisie, že klíma bude top prioritou EÚ, aktuálny apel pápeža Františka na potrebu drastickej zmeny nášho správania vo vzťahu k tejto problematike, či voľba novej slovenskej prezidentky, ktorá vzišla z prostredia aktivizmu, životné prostredie považuje za jednu zo svojich troch priorít a venovala mu aj časť svojho inauguračného prejavu. Skrátka, dnes sa už aj medzi politikmi a ostatnými verejnými činiteľmi stalo štandardom vyhlasovať, že situácia je vážna a zásadné zmeny sú nevyhnutné.

Ak na jednej strane Slovensko a jeho najvyšší predstavitelia (až na výnimky)  uznávajú, že tvárou v tvár klimatickej kríze sú potrebné principiálne zmeny smerovania ekonomiky, vzdelávacieho systému i celej spoločnosti, potom to minimum, čo môžu a musia politici urobiť, je zakotviť tieto zmeny a opatrenia s nimi súvisiace do všetkých relevantných dokumentov: do zákonov, volebných programov i do programového vyhlásenia vlády, ktorá vzíde z februárových volieb.

Koncom februára príde opäť ten deň, kedy reálnym suverénom v tomto štáte bude občan-volič. Budeme si môcť zvoliť tých a tie, u ktorých je reálny predpoklad, že to s pozitívnou zmenou a výraznou ekologizáciou nášho života myslia  vážne a že potrebné opatrenia v tejto oblasti aj dokážu zrealizovať (či aspoň zmysluplne naštartovať a uviesť do života).

Podmienkou úspechu je, že politické strany poznajú reálne problémy a výzvy, uvažujú v časovom horizonte dlhšom, ako je jedno volebné obdobie, vedia, čo je treba urobiť, majú vo svojich radoch a preferujú ľudí, ktorí to budú ochotní a schopní uskutočniť. A to aj v prípade, ak z krátkodobého hľadiska budú takéto opatrenia nepopulárne.

Veľa v tomto smere napovedia kandidátne listiny, s ktorými jednotlivé politické strany pôjdu do blížiacich sa parlamentných volieb. A ešte predtým by to mali byť ich volebné programy.

Strany týmto vyzývame, aby k tomu, čo od nich očakávame a vyžadujme, pristupovali zodpovedne. Ale podobne zodpovedný prístup očakávame aj od voličov. Za seba môžeme sľúbiť, že si volebné programy preštudujeme a ich environmentálne relevantné časti vyhodnotíme. A v dostatočnom predstihu pred voľbami výsledok tohto vyhodnotenia zverejníme.

Na záver chceme zdôrazniť, že nezelené programy sú na konci druhej dekády 21. storočia podobne nebezpečným a odsúdeniahodným anachronizmom, ako programy xenofóbne, nehumánne či antisociálne.

Mikuláš Huba
(kontaktná osoba – mikulas.huba2@gmail.com)
a skupina ďalších členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu

Bratislava,  12. 9. 2019

Príloha: Menný zoznam signatárok a signatárov výzvy

Kľúčové slová: