Nerezignujte na potrebu udržateľného smerovania Slovenska!

Výzva vláde, rezortom, politickým stranám a Národnej rade Slovenskej republiky

Skupina 53 zakladajúcich členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu dnes poslala výzvu vláde, príslušným ministerstvám, politickým stranám a Národnej rade SR, aby sa vrátili k uplatňovaniu princípov a dosahovaniu cieľov trvalej udržateľnosti, tak ako ich definuje a formuluje Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, ktorú konsenzuálne schválila Národná rada Slovenskej republiky práve pred 15 rokmi.

Signatári a signatárky Výzvy upozorňujú na to, že stále aktuálny a inšpiratívny je nielen obsah národnej stratégie, ale aj postup „zdola – nahor“, ktorým vznikla.

Slovensko bolo prvou krajinou v regióne V-4, ktorá prijala takýto dokument a zároveň kreovala Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj. Žiaľ, vláda veľmi rýchlo rezignovala na unikátnu možnosť byť regionálnym lídrom v tejto sfére, ktorú OSN považuje za kľúčovú pre budúcnosť ľudstva. Rezignovala aj na možnosť priviesť Slovensko na trajektóriu udržateľného vývoja. Pritom napríklad susedná Česká republika venuje tejto problematike stále väčšiu a systematickejšiu pozornosť.

Signatári a signatárky Výzvy pripomínajú kompetentným, že vláda dlhodobo neplní uznesenie Národnej rady z 3. 4. 2002 o tom, že všetky novo prijímané a aktualizované rozvojové stratégie majú byť v súlade s Národnou stratégiou TUR ako aj o tom, že vláda má každoročne v termíne do 31. marca predkladať do Národnej rady odpočet plnenia úloh, ktoré jej – ako aj jednotlivým rezortom – vyplývajú z tohto dokumentu.

4. 4. 2017

 

Príloha: Výzva Vráťte sa k princípom a cieľom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska! a zoznam jej signatárov a signatárok

Viac info: prof. Mikuláš Huba (kontaktná osoba) - 0904 007 782, mikulas.huba2@gmail.com    

PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva24.91 KB
Súbor Tlačová správa12.68 KB