Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Náš program

Čo chceme presadzovať a čomu sa chceme venovať v prípade, ak vďaka Vašim hlasom budeme vo voľbách úspešní?

Vo všeobecnosti to bude vystupovanie za naplnenie ideálov Novembra 89:

 • proti korupcii, klientelizmu a partokracii,
 • proti arogancii moci,
 • proti násiliu, xenofóbii a rasizmu,
 • proti zadlžovaniu a rastúcemu deficitu vo všetkých oblastiach spoločenského života,
 • za očistu verejného života,
 • za posilnenie občianskej spoločnosti,
 • za väčšiu spravodlivosť, vymáhateľnosť práva a proti nadmernej byrokracii,
 • za zodpovedné a efektívne narábanie s verejnými zdrojmi a proti ich rozkrádaniu,
 • za účinnú solidaritu so sociálne vylúčenými a zdravotne či inak postihnutými,
 • za skutočnú rodovú rovnosť a proti diskriminácii žien, detí a starých ľudí,
 • za účinnejšiu rozvojovú pomoc,
 • za budovanie vzdelanostnej spoločnosti a efektívneho školstva,
 • za zachovanie ohrozených hodnôt slovenskej prírody a krajiny,
 • proti bezohľadnej privatizácii verejného priestoru,
 • za poctivých podnikateľov - živnostníkov a proti cynizmu a egoizmu bezohľadných developerov a podobných produktov skorumpovaného „raného kapitalizmu“ na slovenský spôsob,
 • za rovnosť šancí i rovnosť pred zákonom, teda aj proti neoprávneným privilégiám ústavných činiteľov.

V konkrétnych oblastiach to bude najmä advokácia vo sfére dlhodobo marginalizovaných tém:

 • životné prostredie,
 • ochrana prírody a krajiny,
 • pamiatky a kultúrne dedičstvo,
 • veda a výskum,
 • vzdelávanie, výchova a osveta,
 • kultúra,
 • zdravotne postihnutí a iné znevýhodnené skupiny,
 • rozvojová pomoc apod., ale aj poukazovanie na prehliadané súvislosti a príčinné vzťahy v záujme udržateľnejšej budúcnosti.

Biodvojzrnka - Ekotrend MyjavaZároveň ponúkame náš podrobnejší program vo sfére životného prostredia, zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov, zelenej ekonomiky, tvorby udržateľných pracovných príležitosti, zlepšovania stavu environmentálnej výchovy a vzdelávania ako aj celkového smerovania k udržateľnejšej budúcnosti

Životné prostredie, zelená ekonomika, pracovné príležitosti, spravodlivosť, kvalita a udržateľnosť života

Naše deti majú právo vyrastať v zdravom a bezpečnom životnom prostredí.

Životné prostredie je nutné efektívne chrániť. Nepredstavuje len „čerešničku na torte“, ale podmienku nášho prežitia. Od kvality prostredia, v ktorom žijeme, do veľkej miery závisí kvalita nášho života. Sme povinní chrániť aj „mimoľudskú“ živú i neživú prírodu.

Kde vidíme problémy v oblasti životného prostredia

Za uplynulých 22 rokov sme na Slovensku zaznamenali pokles znečistenia životného prostredia (od ovzdušia, cez vodu až po pôdu a celý potravinový reťazec), a to vo väčšine sledovaných ukazovateľov a oblastí. Napriek tomu je environmentálny dlh minulosti stále ešte veľký, trend zlepšovania kvality prostredia už dlhšie stagnuje, nedoriešené sú viaceré environmentálne kauzy nedávnej minulosti a pribúda aj nových foriem znečisťovania a devastácie nášho životného prostredia.

Na Slovensku postrádame serióznu diskusiu o klimatických zmenách a o tom, ako im čeliť.
V súčasnosti nám tiež chýba vízia a dlhodobá koncepcia ochrany pred povodňami.

Slovensko je naďalej posiate tisíckami nelegálnych skládok a problémom je celkovo narábanie s odpadmi (vrátane nebezpečných), ako aj predchádzanie ich vzniku.

Krátkozrako staviame i na tých najúrodnejších pôdach, kým devastované plochy sa nevyužívajú.

Celkovo je na Slovensku veľmi slabá vymožiteľnosť environmentálneho práva. Ani chronickí porušovatelia stavebného zákona , zákona o odpadoch, zákona o vodách a mnohých iných právnych noriem nie sú zväčša zodpovednými orgánmi braní na zodpovednosť, tobôž už postihovaní.

Samotný zmysel ochrany prírody a krajiny sa dosiaľ na Slovensku nestal súčasťou verejného povedomia. V chránených územiach pribúda nežiaducich aktivít a zneužíva sa prax výnimiek. Beztrestne sa devastujú a znásilňujú hodnoty tzv. voľnej krajiny – od voľne rastúcej zelene, cez drobnú tradičnú architektúru až po výhľady, siluety a celkový charakter krajiny.
Na viacerých miestach dochádza k nadmernej záťaži životného prostredia, kým na iných k pustnutiu a následnej degradácii krajiny.

Výrazne zaostáva aj environmentálna výchova a vzdelávanie a tým aj základná environmentálna gramotnosť a pro-environmentálne správanie.

Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami vo sfére efektívneho využívania surovinových zdrojov a energie. Podpora neobnoviteľných zdrojov energie ohrozuje našu budúcnosť (nielen rádioaktívnym odpadom a ťažkými kovmi z emisií, ale aj rastúcou zadĺženosťou a geopolitickou závislosťou).

Zákonný inštitút posudzovania vplyvov činností na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia sa realizuje často iba formálne.

Spôsob využívania európskych, štátnych a iných verejných zdrojov na životné prostredie nie je vždy efektívny a miestami je dokonca kontraprodukívny, pričom v niektorých sférach zdroje naopak chýbajú.

Je potrebné zvýšiť občiansku participáciu pri rozhodovaní o environmentálnych prioritách z hľadiska ich potrebnosti, ako aj transparentnosti ich rozdeľovania a kontroly účelnosti ich použitia.

Globálne environmentálne výzvy a solidarita s obeťami prírodných a iných katastrôf nás nechávajú viac-menej chladnými.

Malú pozornosť venujeme našim záväzkom, vyplývajúcim z medzinárodných dohovorov a smerníc.

Ochrana životného prostredia je odrazom hodnôt a morálky

Ochrana prírody a životného prostredia však nie je len naša povinnosť, vyplývajúca z národných a medzinárodných noriem. Je to najmä otázka  našej každodennej snahy zabezpečiť čisté, zdravé a harmonické životné prostredie v ktorom žijeme a zachovanie zdedených prírodných a kultúrno-historických hodnôt pre budúce generácie.

Zároveň je náš vzťah k životnému prostrediu prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky. Tomu, kto si neváži prírodu, kultúru a históriu ťažko môže záležať na niečom/niekom inom, ako len na sebe. Plytvanie zdrojmi a ničenie nadčasových hodnôt je prejavom barbarstva.

 

Naše priority v oblasti ochrany životného prostredia

Budeme preto:

 • Trvať na dodržiavaní medzinárodne akceptovanej zásady „Znečisťovateľ platí“, zasadzovať sa za to, aby zodpovednosť za environmentálne záťaže z minulosti niesol ten, kto ich spôsobil a aby sa neignorovali ekonomické dôsledky a právne aspekty poškodzovania životného prostredia.
 • Dôsledne trvať na vyšetrení a doriešení environmentálnych káuz nedávnej minulosti.
 • Navrhovať a presadzovať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na ich minimalizáciu, bezpečný zber a likvidáciu nebezpečných odpadov, ako aj opatrenia proti vzniku nelegálnych skládok odpadov: od prevencie v rovine výchovy a vzdelávania, cez lepší systém zberu, triedenia a recyklácie až po zvýšenie sankcií pre tých, ktorí zamorujú našu krajinu odpadmi.
 • Zasadzovať sa proti nezodpovedným záberom kvalitných orných pôd na nepoľnohospodárske účely a za prednostné využívanie devastovaných plôch na výstavbu.
 • Okrem zlepšenia stavu a zvýšenia efektívnosti ochrany prírody v rovine legislatívnej, finančnej, organizačnej i výchovnej, dbať aj o ochranu tradičného rázu slovenskej krajiny a jej regionálnych a miestnych špecifík.
 • Podporovať metódy prírode blízkeho hospodárenia v lesoch s plným zohľadnením aj ich mimoprodukčných funkcií. Zasadzovať sa za to, aby sa drevná hmota neťažila nad rámec prirodzeného prírastku a aby sa nevyvážala nespracovaná do zahraničia, ale aby sa finalizovala u nás doma do podoby výrobkov s čo najvyššou pridanou hodnotou.
 • Podporovať rozvoj ekologického a multifunkčného poľnohospodárstva ako udržateľného spôsobu poľnohospodárskej výroby, ktorý produkuje zdravé potraviny, dbá na dobré životné podmienky hospodárskych zvierat, uchováva úrodnosť pôdy, podporuje biodiverzitu a predchádza znečisteniu vody a pôdy.
 • V záujme šetrenia surovinami a ochrany životného prostredia, ale aj znižovania surovinovej a energetickej závislosti Slovenska, presadzovať podstatné zvýšenie energetickej efektívnosti celej slovenskej ekonomiky ako aj postupné, rozumné, citlivé - a miestne špecifiká plne rešpektujúce - využívanie obnoviteľných zdrojov.
 • Presadzovať urýchlené schválenie nového - zdravotne nezávadného - systému používania chemických prostriedkov, najmä v prírodnom prostredí a v intravilánoch miest a obcí.
 • Zasadzovať sa za účinnejšiu ochranu hodnotnej voľne rastúcej zelene vo voľnej krajine i v sídlach, keďže zeleň plní viacero dôležitých funkcií. Aj v intravilánoch obcí by sa mali vyhlasovať bezzásahové zelené plochy, ktoré budú trvalo slúžiť verejnosti.
 • Pri protipovodňovej ochrane budeme preferovať prevenciu pred nutnosťou dodatočne odstraňovať tragické následky povodní. Budeme podporovať riešenia na udržanie vody v krajine, zadržanie povodňovej vlny v mieste jej vzniku, teda v horných častiach povodí, spomalenia a rozdelenie odtoku vody, a tým aj zníženie rizika povodní. Základnou úlohou je vytvorenie vízie a následne koncepcie, ktorá bude rešpektovať rôznorodosť slovenskej krajiny, zmeny klímy a integrovaný manažment celých povodí.
 • Zasadzovať sa za zachovanie a znovuoživenie tradičných hodnôt slovenského vidieka, ako je tradičný ráz architektúry, remeslá, miestna kultúra, svojpomoc a pod. vo väzbe na tvorbu nových pracovných príležitostí, potravinovú bezpečnosť, agroturizmus i celkovú renesanciu vidieckych sídiel a krajiny.
 • Veľkú pozornosť si vyžaduje rozvoj našich miest tak, aby sa z nich stali skutočne príjemné, zdravé, krásne a fungujúce miesta pre život svojich obyvateľov a návštevníkov. Budeme preto podporovať zlepšenie urbanistických a územno-plánovacích prístupov k mestskému prostrediu, likvidáciu čiernych stavieb, skvalitnenie mestskej dopravy s dôrazom na hromadnú a s ohľadom na peších a cyklistov. Budeme tiež podporovať účinnú ochranu i adekvátne využívanie verejných priestorov v prospech verejnosti. Súčasťou týchto prístupov musí byť skutočná, a nie len formálna účasť občanov na dopravnom a územnom plánovaní i na rozhodovaní o verejných priestoroch a mestskej zeleni.
 • Podporovať efektívnu a komplexnú realizáciu agendy životného prostredia spolu s jej nevyhnutnou inštitucionálnou základňou v decíznej a zákonodarnej sfére (napr. zachovanie ministerstva životného prostredia, obnova Výboru NR SR pre životné prostredie, ochranu prírody a krajiny ako aj Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, presun správy chránených území ako aj inštitútu územného plánovania pod MŽP SR, posilnenie nezávislosti a autority kontrolných orgánov v tejto oblasti a pod.)
 • Snažiť sa o to, aby sa inštitútom posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia vrátil pôvodný zmysel nástrojov na predchádzanie škodám na životnom prostredí za účasti širokej odbornej i laickej verejnosti.
 • Zasadzovať sa za včasné, pravdivé a komplexné informovanie verejnosti o stave životného prostredia a s tým súvisiacich hrozbách a rizikách, ako aj za to, aby operatívna výmena takýchto informácií prebiehala aj so zahraničím, s dôrazom na susedné krajiny.
 • Presadzovať väčšie zapojenie mimovládnych environmentálnych organizácií do ochrany prírody na báze partnerských vzťahov so štátom. Je žiaduce plne doceniť a lepšie zužitkovať potenciál dobrovoľných ochrancov prírody a životného prostredia a dať im príležitosť i reálne práva kontrolovať a pôsobiť proti poškodzovaniu prírody, krajiny a životného prostredia.
 • Podporovať väčšie a reálnejšie zapojenie sa občanov do environmentálneho rozhodovania na úrovni miestnej (obecnej), regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej.
 • Veľkú pozornosť venovať podpore osvedčených a efektívnych foriem environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v celoživotnom vzdelávaní, pričom za prioritné životné zručnosti v 21. storočí považujeme sebestačnosť, zodpovednosť za vlastné činy, dobrovoľnú skromnosť-nie su zrucnosti, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach, občiansky aktivizmus, úctu k názorom druhých a adaptabilitu.
 • V súlade s platným Environmentálnym akčným programom EÚ sa zasadzovať za väčšiu integráciu environmentálnych aspektov do rozvojových politík. Podporovať rýchlejší prechod na takú ekonomiku, pri ktorej dochádza k žiaducemu ekonomickému a sociálnemu rozvoju, a zároveň k poklesu spotreby prírodných zdrojov a produkcie emisií. Daňovo viac zaťažiť využívanie surovín a energie, ako aj znečisťovanie životného prostredia a na druhej strane znížiť daňové a odvodové zaťaženie práce, čím by sa na jednej strane šetrili zdroje a prostredie a na druhej strane znižovala nezamestnanosť.
 • Podporovať komplexné prístupy, kde spolupôsobením nových environmentálne šetrných technológií, znižovaním energetickej náročnosti a podporou vedy a výskumu v týchto oblastiach dochádza ku kladnému synergickému efektu s pozitívnym vplyvom nielen na lepšie životné prostredie či zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ale aj na celkový rast kvality života, sociálnej inklúzie, zamestnanosti, ekonomickej konkurencieschopnosti a medzinárodnej prestíže Slovenska.
 • Dbať o dodržiavanie environmentálnych záväzkov, ktoré vyplývajú z podpisu Slovenska pod medzinárodnými dohovormi a členstva v príslušných globálnych a európskych inštitúciách v záujme zdravia celej biosféry, ktorá je naším nenahraditeľným spoločným domovom.

Ďakujeme Vám
za Váš záujem o spravodlivé, zdravé, krásne, kultúrne, prosperujúce a dlhodobo udržateľné Slovensko i okolitý svet!

 

(Richard Medal a Mikuláš Huba v spolupráci s Michalom Wiezikom a Valériou Kostkovou-Zelinovou)

Kľúčové slová: