Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Lesy sú oveľa viac ako len fabrika na drevo

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,  predkladáme v zostave: Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martin Fecko, Miroslav Kadúc a Helena Mezenská na práve prebiehajúcu 25. Schôdzu NR SR.

Lesy sú krajinotvorným prvkom s mimoriadnym vplyvom na kvalitu života občanov. Preto je nevyhnutné pružne reagovať na meniace sa prírodné a spoločenské podmienky, v ktorých lesy pôsobia, aby boli schopné trvalo zabezpečovať všetky svoje funkcie. To vyžaduje vytvárať pre prácu lesného hospodára také legislatívne prostredie, ktoré bude pozitívne stimulovať kvalitu hospodárenia v lesoch, a tým aj ich trvalo udržateľnú existenciu.

Cieľom návrhu zákona je účelne zasiahnuť do zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v troch oblastiach, kde už v súčasnosti existujú naliehavé potreby zmeny. Predkladatelia  v týchto oblastiach:

  • menia priority v lesohospodárskych postupoch, čo má zásadný strategický význam nielen pre samotné lesníctvo, ale i pre budúcnosť Slovenska a dokonca i širšieho regiónu, keďže Slovensko sa právom označuje za „strechu strednej Európy“,
  • reagujú na akútny stav v lesníckej praxi, kde dochádza k nezanedbateľným deformáciám,
  • uzákoňujú po prvýkrát komplexné vnímanie lesnej produkcie, a to v súlade s modernými trendmi, tak ako ich prezentujú významní lesnícki odborníci (pozri napr. práce prof. F. Papánka, prof. D. Zachara a prof. V. Čabouna).

Vo svojom návrhu vychádzame z aktuálnych poznatkov lesníckej praxe a zároveň legislatívne zakotvujeme rámec strategickej orientácie lesného hospodárstva v záujme napĺňania nadčasových celospoločenských cieľov, ktoré budú charakterizovať 21. storočie.

Návrh  vychádza aj z poznania, že les predstavuje vyššiu komplexnú hodnotu, ktorú nie je možné merať len produkciou drevnej hmoty. Naopak – je nevyhnutné význam, hodnotu a „poslanie“ lesa vnímať v jej komplexnosti. To však nevyhnutne vyžaduje kvantifikáciu hodnôt: produktov, funkcií a ekosystémových služieb lesa aj v takých oblastiach, kde sa tak doposiaľ nedialo.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, má pozitívny vplyv na životné prostredie a nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.