Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

K zákonu o lesoch II.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Martina Fecka a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú vyjadrené komplexnou hodnotou lesa“.“.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie:

Považujeme za účelné rozšíriť účel zákona aj o fenomén komplexnej hodnoty lesa v § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o lesoch“).

Pojem komplexná hodnota lesa sa taktiež dopĺňa medzi základné pojmy zákona.

 

2. V Čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) komplexnou hodnotou lesa je súhrn všetkých funkcií, ktoré sú v zákone definované ako mimoprodukčné funkcie podľa písmena f) a produkčné funkcie podľa písmena g),“.

Doterajšie písmená h) až u) sa označujú ako písmená i) až v).“.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie:

Ide o najstručnejšiu možnú definíciu komplexnej hodnoty lesa uvedenej v predchádzajúcom bode. Legálna definícia tohto pojmu je výsledkom zlúčenia definície dvoch existujúcich základných pojmov, keďže komplexná hodnota lesa je obsahovo a rozsahom súhrnom produkčných a mimoprodukčných funkcií lesa.

 

3. V Čl. I sa za bod 44 vkladá nový bod 45, ktorý znie:

„45. V § 24 v ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany platí táto povinnosť aj pri vyzvaní orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny, oprávneným pracovníkom správy chráneného územia alebo členom stráže prírody37).“.“.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany, ktoré sa vyskytujú najmä na území národných parkov, je žiaduce poskytnutie príslušných právomocí aj pracovníkom štátnej ochrany prírody ako aj s členmi stráže prírody a súčinnosť s nimi.

 

4. V Čl. I sa za bod 51 vkladá nový bod 52, ktorý znie:

„52. V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe odborných podkladov vyhotovených príslušnou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie

Ochrana ovzdušia kompetenčne patrí pod rezort životného prostredia, preto považujeme za logické a účelné, aby vecne príslušná organizácia v rámci rezortu životného prostredia (SHMÚ) poskytovala súčinnosť pri stanovovaní stupňa znečistenia ovzdušia.

 

5. V Čl. I bod 70 znie:

„70. V § 41 ods. 8 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote sa neprihliada“ a slová „do 15 dní“ sa nahrádzajú slovami „do 30 dní“.“.

 

6. V Čl. I bode 72 v § 41 ods. 16 sa slová „do 15 dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní.“.

Odôvodnenie

Keďže program starostlivosti je zásadným dokumentom pri plnení účelu zákona o lesoch, ktorý sa spravidla vyhotovuje na obdobie desiatich rokov, považujeme 15-dňovú lehotu na vyjadrenie sa dotknutých subjektov k tomuto programu za nedostatočnú.

Z tohto dôvodu navrhujeme dvojnásobné predĺženie tejto lehoty.

 

7. V Čl. I sa za bod 126 vkladá nový bod 127, ktorý znie:

„127. § 66 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) kritériách trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.“.“.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie

Pojem trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch [§ 2 písm. i)] je v úvode zákona koncipovaný ako všeobecný pojem, ktorého akceptácia dopomáha k zachovaniu biologickej diverzity, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti a schopnosti plniť funkcie lesov v celej ich komplexnosti.

V návrhu zákona v § 64 písm. f) resp. v § 66 písm. e) však dochádza k zavedeniu nového prvku, ktorým sú „kritériá trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“.

V súčasnosti sú tieto kritériá určené len v dokumentoch odborného charakteru.

Keďže s dodržiavaním týchto kritérií spojené riziko sankčného postihu, považujeme za nutné jednoznačne a právne záväzne určiť tieto kritériá vo forme všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré vydá ministerstvo.

 

8. V Čl. I bode 127 sa § 68c dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 66 písm. m) vydá ministerstvo najneskôr do 31. marca 2014.“.

Odôvodnenie:

Stanovuje sa 3-mesačná lehota od nadobudnutia účinnosti zákona pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré bude stanovovať kritériá trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.