Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia: Závod na výrobu akumulátorov na Žitnom ostrove

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR

 

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem poslať nasledovnú interpeláciu.

V chránenej vodohospodárskej[1. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 nariadenia č. SSR 46/1978 Zb. cit.: "V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje a) výstavba alebo rozširovanie 1. priemyselných závodov (objektov), v ktorých sa používajú alebo produkujú látky ohrozujúce akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd."] oblasti v strede Žitného ostrova, v lokalite Kostolné Kračany, plánuje rakúska spoločnosť Banner Batterien výstavbu závodu na výrobu akumulátorov s predpokladanou koncovou výrobnou kapacitou 6 miliónov kusov za rok. Znamená to ročne spracovať cca. 50 tisíc ton olova, 12 miliónov litrov kyseliny sírovej a 8 miliónov litrov organických lepidiel[2. V zmysle prílohy č. 1 Zákona č. 364/2004 Z. z. sú tieto látky považované za škodlivé/obzvlášť škodlivé látky.]. Znečistenie životného prostredia akútne hrozí už pri samotnej výstavbe závodu. Prevádzka takého charakteru v tejto lokalite môže spôsobiť Ďalšie vážne environmentálne problémy, keďže lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, ktoré majú pre Slovensko strategický významu[3. Už v súčasnosti sa zásobuje 1,5 milióna obyvateľov Slovenska pitnou vodou z tejto lokality] a ktorých ochrana je verejným záujmom.

Napriek týmto skutočnostiam v období po roku 2006 bolo podľa našich informácií za výdatnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR vydané stavebné povolenie na výstavbu tohto závodu[4. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 4 písm. a) bod 1. Zákona č. 364/2004 Z. z. cit.: „V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje stavať alebo rozširovať 1. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu používajú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky,"], pričom sa ignorovali názory viacerých kompetentných odborníkov na túto problematiku[5. OÚŽP Dunajská Streda vo svojom stanovisku zo dňa 22.03.2006 ďalej uvádza: "V rámci 1. etapy výstavby prebieha stavebné konanie logistického centra COOP-JLC, a.s., Dunajská Streda. Základným poslaním stavby je centrálne skladovanie a distribúcia tovaru, najmä potravinárskeho na celkovej ploche 6709,3 m2... Vzhľadom na charakter už povolenej činnosti v rámci 1. etapy nepovažujeme za vhodné umiestniť v jednom areáli aj výrobu s nebezpečnou prevádzkou."].

Pred nedávnom bola Inšpekcia životného prostredia nútená zrušiť stavebné povolenie. Avšak Banner Batterien iniciovali ďalšie stavebné konanie.

Vážený pán minister,

interpelujem Vás vo veci postoja Ministerstva životného prostredia SR a jemu podriadených zložiek k povoleniu/nepovoleniu vyššie uvedenej investície a žiadam o prešetrenie konania Vášho rezortu v tejto kauze od roku 2006 po súčasnosť.

S pozdravom

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR
18. júna 2012

 

Kľúčové slová: