Hudobný festival nepatrí do hôr

Otvorená výzva Slovenského ochranárskeho snemu, Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/Raptor Protection of Slovakia, členov Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, vedcov a osobností pre organizátorov a účinkujúcich v zimnej edícii festivalu GRAPE/Hrot na Martinkách

SLOVENSKÝ OCHRANÁRSKY SNEM

Vážení členovia organizačného tímu zimnej edície GRAPE, milí účinkujúci, zástupcovia príslušných orgánov verejnej správy, oslovujeme Vás v súvislosti so zimnou edíciou festivalu GRAPE/Hrot na Martinkách, ktorá sa má konať 20. – 21. 3. 2020 na Martinských holiach v hoteli Martinské hole a na svahu pri Après ski bare. Na festivale sa má zúčastniť 9 kapiel viac alebo menej zvučných mien a vysoký predpokladaný počet návštevníkov. Tieto informácie boli zverejnené v Rádiu FM 14. 1. 2020 a na stránke festivalu https://www.grapefestival.sk/hrot-na-martinkach-zimna-edicia-festivalu-grape.

Chceli by sme Vás upozorniť, že v tesnej blízkosti plánovaného miesta konania leží územie európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra, ktoré chráni 10 biotopov európskeho významu (6230, 7140, 4070, 9140, 9110, 9410, 4060, 9130, 9180 a 91D0) a európsky významné ohrozené druhy ako medveď hnedý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx). Miesto konania sa navyše nachádza priamo v ďalšom území sústavy Natura 2000 – v chránenom vtáčom území SKCHVU013 Malá Fatra, kde sú predmetom ochrany o. i. ohrozené európsky významné druhy hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), tesár čierny (Dryocopus martius) a ďubník trojprstý (Picoides tridactylus). Plánovaný festival by všetky menované druhy zastihol práve v najkritickejšej zimnej, resp. predjarnej fáze ich životných cyklov, kedy majú najobmedzenejšie a najťažšie dostupné zdroje potravy i úkrytu, najmenšie energetické aj behaviorálne rezervy a najmenšiu pravdepodobnosť prežitia po vyrušení – zvlášť typu hlukových, svetelných a iných efektov z festivalovej produkcie i od početných návštevníkov.

Podľa § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a príslušnej vyhlášky MŽP SR sa činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, zakazujú. V SKCHVU013 Malá Fatra medzi takéto činnosti patrí aj použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovaná hudba, ako i pohyb mimo vyznačených chodníkov. Keďže niektoré z týchto činností sú neoddeliteľne späté s plánovaným festivalom a ich negatívne vplyvy na viaceré predmety ochrany SKCHVU013 Malá Fatra preukazujú aj vedecké poznatky, dovoľujeme si organizátorov festivalu i príslušné organizácie a orgány verejnej správy upozorniť, že usporiadaním a/alebo povolením festivalu môžu porušiť o. i. citované ustanovenia zákona.

Dovoľujeme si tiež upozorniť, že Martinské hole – Lyžiarske stredisko Winter Park Martinky nielenže majú obmedzené ubytovacie kapacity (konkrétne hotel Martinské hole má kapacitu len 68 lôžok) a obmedzené možnosti dopravy (cesta je v zimnom/jarnom období len jednosmerná a  nie verejná, ale účelová lesná), ale aj veľmi významné a zraniteľné prírodné hodnoty. Predpokladaný počet návštevníkov tu teda nielenže nebude možné riadne ubytovať, ale ani uspokojiť ich základné hygienické potreby, nehovoriac už o dopadoch predvídateľného nekultúrneho správania sa niektorých z nich na prežívanie zraniteľných druhov a iných prírodných hodnôt. Nepriaznivé dopady festivalu by ešte zhoršovala poloha vo vrcholových partiách Martinských holí, podporujúca vzrast hladiny kumulovaného hluku a jeho takmer neobmedzené šírenie do vzdialenejšieho okolia.

Vzácne a zraniteľné územia európskeho významu sa nevyhlasujú preto, aby sa ich právne predpisy ignorovali, ani aby sa obchádzali a ani aby tie územia slúžili len ako kulisy pre zábavu, ale v prvom rade preto, aby zachovali nenahraditeľné hodnoty prírody a krajiny v priaznivom stave. Apelujeme na empatiu a toleranciu organizátorov podujatia, ako aj účinkujúcich a divákov, aby v dobe výrazných negatívnych klimatických zmien, bezprecedentného poklesu biodiverzity vplyvom ľudskej činnosti a drancovania prírodných zdrojov, uprednostnili ochranu druhov a biotopov pred zábavou a ziskom. V Martine a v jeho širšom okolí je predsa dosť iných, menej rizikových možností na usporiadanie hudobného festivalu.

Na základe uvedených argumentov preto žiadame organizátorov, aby hudobný festival v zraniteľnom území Martinských holí zrušili a presunuli ho na iné vhodné miesto, napr. do mesta Martin alebo do iných sídel, ktoré by takúto akciu privítali. Príslušné organizácie a orgány štátnej správy ochrany prírody žiadame, aby v tejto citlivej veci bezodkladne konali v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a nečakali, že ich (ne)činnosť budú suplovať výzvy vedcov, mimovládne organizácie či médiá.

Všetkým vopred ďakujeme za pochopenie.

V Martine a Bratislave, 28. 1. 2020

Mgr. Katarína Vantarová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 23, Bratislava, katarina.hegedusova@savba.sk

Ing. Ján Topercer, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica, 038 15 Blatnica 315, jano.topercer@gmail.com

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 23, Bratislava, jozef.sibik@savba.sk

(zároveň kontaktné osoby výzvy)

 

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Mgr. Irena Jenčová, PhD.

Ing. Drahomír D. Stano

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

RNDr. Ján Kadlečík

Ing. Peter Klučka

Pavol Ziman

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.

Doc. MUDr Branislav Líška, CSc.

Sabina Barborjak-Galeková

Mgr. Natália Šovkoplias

Daniel Pastirčák

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Ing. Koloman Prónay

Mgr. Marcel Zajac

Mgr. Andrej Popovič

Mgr. Michal Deraj

RNDr. Ján Hanušin, CSc.

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

Ing. Ľubica Kolková

Eulalia Štefanová

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

RNDr. Anna Zemanová, poslankyňa NR SR

Mgr. Zuzana Dovalová

Mgr. Dionýz Hochel

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

Mgr. Samo Smetana

RNDr. Mária Kozová, CSc.

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Ing. Karol Kaliský

MVDr. Samuel Pačenovský

Ing. Alexander Vágner

Mgr. Miroslav Demko

Prom. Biol. Pavel Šremer

RNDr. Ľubica Krištofová

Doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

Branislav Moňok

Mgr. Vladimír Pirošík

Ing. Martina Paulíková

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

Ing. Ľubica Trubíniová

Mgr. Vladimír Mokráň

Mgr. Richard Medal

Ing. František Guldan

Soňa Párnická

Mgr. Tomáš Peciar

Prof. Juraj Nvota

Mgr. Boris Strečanský

Mgr. Imrich Vozár

RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

Ing. Richard Hrivnák, PhD.

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Mgr. Janka Smatanová

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Mgr. Alica Hindáková, PhD.

RNDr. Judita Kochjarová CSc.

RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

RNDr. Mgr. theol. Dominik Roman Letz, PhD.

Mgr. Iveta Škodová, PhD.

Ing. Jana Libantová, CSc.

Mgr. Matej Dudáš, PhD.

Ing. Ivana Sarvašová, PhD.

Mgr. Robert Kanka, PhD.

Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

Mgr. Sylva Mertanová

RNDr. Dušan Karaska

Jozef Chavko

Ing. Juraj Žiak

Mgr. Peter Turis

Mrg. Ján Kautman

Mgr. Vladimír Hemala

Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Doc. Mgr. Peter Manko, PhD.

Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

Mgr. Ľudmila Černecká, PhD.

Prof. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc.

Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

RNDr. Anton Krištín, DrSc.

Mgr. Martin Vecko

Mgr. Hubert Žarnovičan, PhD.

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Ing. Jozef Oboňa, PhD.

Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD.

Doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.

RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc.

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.

Doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.

Ing. Peter Zach, CSc.

RNDr. Ján Kulfan, CSc.

RNDr. Tomáš Flajs

Prof. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Mgr. Daniela Dobríková

Mgr. Marek Brinzík

Roman Rozínek

Matúš Šoltís

Mgr. Lenka Vanková

Miroslav Vanko

Mgr. Iveta Šubrtová

Ing. Ivan Šubrt

RNDr. Ján Kliment, CSc.

RNDr. Dana Bernátová, CSc.

Ing. Jozef Bernát

 

Adresáti:

1. Ján Trstenský, CEO/Partneri/PR/Booking Sk/Cz, janci@grapefestival.sk, Matej Chudic, produkcia, matej@grapefestival.sk, Grape Agency spol. s r. o., Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, office@grapefestival.sk

2. Mgr. Katarína Butkovská, katarina.butkovska@enviro.gov.sk, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., primátor mesta Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, jan.danko@martin.sk, primator@martin.sk

4. Ing. Miroslav Matula, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, Miroslav.Matula@minv.sk, oszp.mt@minv.sk

5. Rádio FM, Hudobný dramaturg: Daniel Baláž, daniel.balaz@rtvs.sk, mediálne spolupráce: Janka Imrichová, janka.imrichova@rtvs.sk

PrílohaVeľkosť
Súbor Tlačová správa21.44 KB