Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Hospodária organizácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR efektívne?

Vážený pán
Prof. Ľubomír Jahnátek
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vec: Interpelácia člena vlády

 

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Nedávno Vláda Slovenskej republiky a následne Národná rada Slovenskej republiky na Váš návrh schválila poskytnutie nízko úročnej pôžičky z Environmentálneho fondu na kompenzáciu škôd, ktoré vplyvom nepriaznivých prírodných podmienok vznikli niektorým našim poľnohospodárom.

Možno si spomeniete, že v rozprave k novele návrhu zákona, ktorý tento akt umožnila, som vyslovil pochybnosti o tom, či nejestvuje alternatíva generovania potrebných zdrojov v rámci Vášho rezortu, namiesto toho, aby sa tak dialo na úkor Environmentálneho fondu.

Odvtedy sa vyskytlo niekoľko skutočností, ktoré ma v tomto predpoklade utvrdili.

  1. Bezprecedentný rozsah ťažby dreva v uplynulých rokoch, a to aj na území národných parkov. K tomu len poznamenávam, že takéto drancovanie lesov na úkor ostatných - mimoprodukčných - funkcií lesa, ktoré podľa lesníckych expertov (napr. prof. Papánka), niekoľkonásobne prevyšujú trhovú hodnotu vyťaženého dreva, je dlhodobo neudržateľné. Ale to je téma na samostatnú interpeláciu.
  2. Extrémne nízka miera zhodnotenia vyťaženého dreva naším drevospracujúcim priemyslom a vysoká miera vývozu dreva a polotovarov z neho s minimálnou pridanou hodnotou.
  3. Skutočnosť, že sme opakovane upozorňovaní na fakt nehospodárneho nakladania s verejnými finančnými zdrojmi v niektorých organizáciách v rámci Vášho rezortu.
  4. V týchto dňoch slovenskými médiami prebehla informácia, že Lesy Slovenskej republiky vyplatili za vystúpenie spevákovi Ivanovi Táslerovi a jeho skupine honorár vo výške 7000 eur za hodinu, pričom sa obdobná hudobná produkcia dala realizovať podstatne lacnejšie.

Interpelujem Vás preto, vážený pán minister, s týmito otázkami:

  1. Ste presvedčený, že vo všetkých organizáciách v rámci Vášho rezortu sa hospodári skutočne efektívne?
  2. Aký je Váš názor na skutočnosti uvedené pod bodmi 1 až 4.
  3. Keďže aj nevyhnutnosť znížiť rozpočtový deficit a rastúci dlh komplexnej povahy nás nútia hospodáriť stále efektívnejšie, aké kroky plánujete v tomto smere vo Vašom rezorte vykonať?
  4. Z akých zdrojov plánujete splatiť do 31. 12. 2013 pôžičku z Environmentálneho fondu v prípade, ak ekonomické situácia vo Vašom rezorte nebude v budúcom roku lepšia ako je v r. 2012?

A na záver mi dovoľte, vážený pán minister, jednu poznámku. Pred troma rokmi boli za statočný postoj pri obhajobe verejných záujmov a celospoločenských hodnôt z Lesov SR prepustení viacerí pracovníci.  Jednému z nich, pánovi poslancovi Mičovskému, ste sa za svojich predchodcov verejne ospravedlnili. Bolo to chvályhodné gesto hodné nasledovania.

Problém je len v tom, že podobný postih hrozí teraz pracovníčke Vašej rezortnej inštitúcie, Národného lesníckeho centra, pani Ľubici Lapinovej, ktorá taktiež upozornila na podozrivé spôsoby hospodárenia s verejnými zdrojmi.

S pozdravom
Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 16. 8. 2012