Bravó, pani profesorka Ľuba L.!

Srdečné blahoželanie prof. RNDr. Ľubici Lacinovej, DrSc., členke Učenej spoločnosti SAV!

Pribudla nám ďalšia pani profesorka, ktorá je zároveň zakladajúcou členkou Slovenského ochranárskeho snemu.

Jej profesijný životopis je vskutku impozantný. Podľa www.sav.sk vyzerá takto:

- 2018: vymenovanie za vysokoškolskú profesorku v odbore fyzika, Univerzita Komenského, Bratislava,
- 2013: hosťujúca profesorka, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika,
- 2011: habilitácia v odbore fyzika na FMFI UK,

- 2008: hosťujúca profesorka, Ústav farmakológie a toxikológie Viedenskej univerzity, Viedeň, Rakúsko,
- 2008: pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN,
- 2005: pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN,
- 2004: pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN,
- 2004: pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN,
- 2003: pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN,
- 2003: obhajoba vedeckej hodnosti DrSc. z fyziológie živočíchov,
- 2002: preradenie do kvalifikačného stupňa I. - vedúca vedecká pracovníčka,
- 2002: poverená funkciou zástupkyne riaditeľa ÚMFG SAV,
- 2002: pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN,
- 2002 – doteraz: vedúca laboratória biofyziky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,
- 1996: preradenie do kvalifikačného stupňa IIa - samostatná vedecká pracovníčka,
- 1996: pracovný pobyt na lekárskej fakulte University of Rochester, Rochester, NY, USA,
- 1993 – 2001: vedecká pracovníčka Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN,
- 1990 – 1991: postdoktorandka na lekárskej fakulte University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA,
- 1989 – 1990: vedecká pracovníčka biofyzikálneho laboratória Centra fyziologických vied SAV,
- 1989: obhajoba vedeckej hodnosti CSc. z biofyziky,
- 1985 – 1989: ašpirantka v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika,
- 1983 – 1985: študijný pobyt v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika,
- 1983: RNDr. v odbore biofyzika,
- 1978 – 1983: Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, odbor jadrová fyzika.

Ale v skutočnosti toho Ľuba stihla oveľa viac: ako dokumentárna a umelecká fotografka, ako aktívna účastníčka brigádnických táborov Stromu života a neskôr členka legendárnej Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 13, ktorá bola okrem iného aj spoluvydavateľkou Bratislavy/nahlas, ako predsedníčka slovenskej republikovej organizácie federálnej Strany zelených, ako zakladajúca členka Spoločnosti pre trvalo udržateľný život a o dve desaťročia neskôr i Slovenského ochranárskeho snemu, ako častá prispievateľka do česko-slovenského týždenníka Mosty, dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Poslední (neskôr Sedmá) generace, známa kritička nekritického používania GMO a protagonistka etiky vo vede, šéfka Snemu SAV i členka Predsedníctva SAV a v poslednom čase aj bojovníčka za záchranu Slovenskej akadémie vied ako samosprávnej inštitúcie.

Za dlhoročných spolubojovníkov a spolubojovníčky,

Maňo Huba

Zaradenie článku: