Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Anketa organizátoriek Festivalu Divadelná Nitra: Načo umenie – odpovede Mikuláša Hubu, júl 2014

Čo  je umenie? Aká je/môže byť jeho definícia, vymedzenie?

Každý si umenie asi definuje viac – menej podľa seba. Pre mňa umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch.

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia?

Umenie z nás robí ľudí.

Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné?

Umenie je ako zrkadlo, v ktorom sa vidíme. Podnecuje, rozvíja a kultivuje našu vnímavosť, citlivosť, intuíciu a empatiu. Robí nás hĺbavejšími a schopnejšími vnímať okolie zmyslami. Oslovuje nielen intelekt človeka,  ale zvyšuje jeho EQ. Dáva zmysel života aj tam, kde ho je (aspoň na prvý pohľad) nedostatok: pozri napr. Divadlo z pasáže!

Aký je vplyv umenia na spoločnosť a spoločnosti na umenie?

Ak je človeka (a rodina) základom spoločnosti, potom umenie zvyšuje kvalitu života jednotlivca, rodiny i celej spoločnosti. Umenie navyše umožňuje/uľahčuje komunikáciu a má potenciál zlepšovať vzájomné porozumenie v rámci spoločnosti i medzi rôznymi spoločnosťami (komunitami).  Vplyv spoločnosti na umenie je priamo úmerný kultúrnej (a inej) vyspelosti spoločnosti (aj preto sme tam, kde sme...).

Aký je vzťah umenia a iných oblastí činnosti a myslenia – vedy, histórie, ekonomiky,     politiky? Čo ovplyvňuje tento vzťah a ako sa môže meniť?

V situácii, keď vo vnútri samotných  vymenovaných kategórií chýba dostatok porozumenie či hoci len elementárnej komunikácie (napr. vo vede ba dokonca v rámci jednotlivých vedných disciplín) očakávať, že tieto budú zmysluplne komunikovať ešte aj s umením, sa na prvý pohľad môže zdať byť iluzórne. Na druhej strane sme neraz svedkami toho, ako medzi vedou (napr. matematikou či jadrovou fyzikou) a umením (napr. hudbou) jestvuje čosi ako komplementárny vzťah.

Možno by v tej otázke malo/mohlo byť obsiahnuté aj náboženstvo.

Aký význam má umenie pre jednotlivca, pre spoločnosť? Uvedomujeme si význam umenia pre náš život?

Myslím si, že väčšina súčasníkov si význam umenia pre svoj život neuvedomuje, čo však neznamená, že umenie nie je dôležité – a to aj pre tých/tie, ktorí/ktoré ho programovo ignorujú.·

Aká je potreba umenia dnes? U reprezentácií, u verejnosti. Kto ho vlastne potrebuje?

Snažil som a na túto otázku odpovedať v predchádzajúcich odpovediach.

Aké je postavenie umenia v súčasnej spoločnosti? Aké miesto zaujíma v hierarchii spoločenských hodnôt?  

Postavenie umenia v súčasnej spoločnosti ďaleko zaostáva za jeho významom pre spoločnosť i pre každého jednotlivca. Určiť aké miesto zaujíma v hierarchii spoločenských hodnôt sa neodvážim.

Kto má podporovať rozvoj umenia? A čo rozvoju umenia bráni?

Rozvoj umenia by mal podporovať každý/každá, kto chápe význam, zmysel či poslanie umenia. A najmä tí a tie, ktorí/ktoré „sú za to platení/platené“.

Aká je podpora umenia v konkrétnom štáte? Aké formy a proporcie? Aké perspektívy?

Prvým predpokladom podpory umenia je prestať ho obmedzovať a deformovať nezmyselnými prekážkami, obmedzenia, normami, príkazmi a zákazmi (naša generácia vie, o čom hovorím, ale aj dnešok má ďaleko od ideálneho stavu). Voľakedy veľmi dávno, keď som bol prvým predsedom Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, boli z tohto grantového systému ročne podporené tisícky projektov. Možno práve decentralizácia a podpora tých, ktorí sa neuživia sami, hoci sú kvalitní a potrební, je jedna z ciest, ktorou by sa mahla/mala podpora umenia prioritne uberať.

Čo otázka výchovy k umeniu? Je výchova k umeniu potrebná? Ak áno, aké sú alebo môžu byť jej formy? Kto má mať výchovu k umeniu na starosti?

Výchova k umeniu je potrebná a napr. náš systém základných umeleckých škôl je skvelý a pokiaľ viem, nemá vo svete veľmi obdobu. Neboli by sme to my, keby sme nerobili všetko preto, aby sme ho zlikvidovali.

Môžeme žiť bez umenia? Aký by to bol život?

Osobne si život bez umenia neviem predstaviť (hoci nemám prakticky žiadny umelecký talent). Ak by sme náš život zbavili umenia, stal by sa prázdny a rapídne by klesla jeho kvalita. Oveľa viac, ako si to vieme predstaviť.  Ale ešte ťažšie si viem predstaviť život bez kontaktu s prírodu.

Načo teda umenie?

Asi by som sa už opakoval.