Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aby ľudia vedeli, čo dýchajú: tu a teraz

134-copy_0

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  predkladáme spolu s kolegom Mičovským na práve prebiehajúcu schôdzu  NR SR a mal by byť prerokovaný v najbližších dňoch.

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 45 ustanovuje, že každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Na rozdiel od všeobecného práva na informácie zakotveného v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, informácie o stave životného prostredia musia byť teda včasné a úplné. Ak nie sú, alebo ak sa občan nemá možnosť k nim včas a bez problémov dostať, porušujú sa tým jeho základné práva, garantované ústavou.  Návrh zákona prihliada na toto ústavné právo a občanom/občiankam Slovenskej republiky umožňuje získať informácie o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok z „prvej ruky“, teda priamo zo zdroja znečisťovania ovzdušia.

Návrh zákona rozširuje už v súčasnosti zakotvenú všeobecne formulovanú povinnosť prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárnych zdrojov, pričom určuje, že títo prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania sú povinní sprístupňovať informácie o koncentráciách konkrétnych znečisťujúcich látok, ktoré vypúšťajú do ovzdušia, a to aj na digitálnom zariadení umiestnenom na dostatočne viditeľnom mieste. Okrem aktuálnych hodnôt znečisťujúcich látok sa na digitálnom zariadení kvôli zrozumiteľnosti uvedie aj ich výstražný prah, limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie a cieľová hodnota znečisťujúcich látok.

Informovanosť občanov o stave ovzdušia v ich najbližšom okolí podporuje aj občianske aktivity v tejto oblasti, čím dáva každému občanovi do rúk efektívny nástroj ako prispieť k občianskemu tlaku na prevádzkovateľov zdrojov znečistenia, aby títo znížili množstvo vyprodukovaných znečisťujúcich látok na čo najnižšiu mieru. Základným cieľom vlády ktorejkoľvek krajiny musí byť ochrana zdravia obyvateľstva, a to aj prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok v ovzduší. Návrh zákona vychádza z praxe a z reakcie mnohých občanov, ktorým stav ovzdušia vo svojom okolí znepríjemňuje každodenný život.

Návrh zákona prispieva k transparentnosti a zvyšuje úroveň informovanosti občanov o množstve vypúšťaných látok. Podrobnosti o rozmeroch a ďalších technických parametroch informačných tabúl ustanoví vykonávací predpis.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom má výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti, a zároveň neprináša nežiaduce sociálne vplyvy. Zo strednodobého a najmä dlhodobého hľadiska má návrh zákona priaznivý vplyv aj na konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia (imidž transparentnosti, tlak na zlepšenie environmentálnych parametrov...) čo je však v krátkodobom horizonte podmienené určitými jednorazovými (vstupnými) investičnými nákladmi a neskôr limitovanými nákladmi na priebežnú prevádzku.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Mikuláš Huba (iniciátor a spolupredkladateľ návrhu zákona)